Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt van EQOS. Daarom handelt de in het colofongenoemde EQOS Energie- energievennootschap (“EQOS”) als eigenaar van deze website in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van gegevens.

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene gegevens

Hieronder krijgt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij u persoonlijk kunnen identificeren. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming vindt u hieronder in de privacyverklaring.

Dit onlineaanbod is gericht op kinderen ouder dan 16 jaar. Kinderen die nog geen 16 jaar zijn, mogen geen persoonsgegevens aan ons overmaken zonder toestemming van de personen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding.

Verzamelen van gegevens

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De verwerking van gegevens op deze website gebeurt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website en ook onder punt 3 van deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
De geregistreerde gegevens zijn enerzijds de gegevens die u ons meedeelt, bijvoorbeeld wat u hebt ingevuld op het contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming door onze IT-systemen geregistreerd wanneer u de website bezoekt. Het betreft hier vooral technische gegevens (bijv. browser, besturingssysteem en tijdstip van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutloze werking van de website te garanderen. De andere gegevens worden voor analysedoeleinden gebruikt.

Welke rechten hebt u als het gaat om uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht om gratis meer informatie te verkrijgen over de oorsprong, de ontvanger en het doel van de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast hebt u ook het recht op rectificatie of schrapping van uw gegevens. Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken. Onder bepaalde voorwaarden hebt u bovendien het recht om ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens op te leggen. U kunt ook beroep aantekenen bij de toezichthoudende autoriteit.

Hebt u nog vragen rondom gegevensbescherming? Dan kunt u op elk moment contact met ons opnemen. U vindt ons adres in het colofon van deze website en onder punt 3. U kunt er ook voor kiezen om onze functionarissen voor gegevensbescherming die vermeld staat onder punt 3, in te schakelen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk door middel van cookies en zogenaamde analysesoftware. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe partner (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden geregistreerd, worden bewaard op de servers van de hoster. Het betreft hier onder andere IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiedata, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
Er wordt een beroep gedaan op een hoster om het contract tegenover onze potentiële en bestaande klanten te kunnen nakomen (art. 6, par. 1 lid b van de AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte terbeschikkingstelling van ons onlineaanbod door gebruik te maken van een professionele aanbieder (art. 6, par. 1 lid f van de AVG).
Indien hiervoor toestemming voor gegevensverwerking werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van de verkregen toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG en § 25 par. 1 van de TTDSG; voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen vereist is en hij zal zich houden aan onze instructies met betrekking tot deze gegevens.

Afsluiting van een orderverwerkingsovereenkomst
Om een verwerking te garanderen die in overeenstemming is met de privacywetgeving (AVG), hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met onze hoster binnen de EU afgesloten.

3. Algemene informatie en verplichtingen

Gegevensbescherming

De websitebeheerders nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens van u geregistreerd. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee wij u persoonlijk kunnen identificeren. Deze privacyverklaring verklaart welke gegevens wij registreren en waarvoor wij ze gebruiken. Ze verklaart ook hoe en waarvoor dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat bij de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij mailverkeer) beveiligingslekken niet uit te sluiten zijn. Een feilloze beveiliging van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
EQOS Energie Deutschland GmbH, wettelijk vertegenwoordigd door de CEO Eric Mendel (voorzitter), Carsten Kuhle, Thomas Reichel, Dr. Helmut Steurer, Uwe Trampnau, Matthias Weber
Wolfentalstraße 29
88400 Biberach
Duitsland
Tel.: +49 7351 579-0
E-Mail: info-de[at]eqos-energie.com

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaringstermijn van de gegevens

Voor zover er in deze privacyverklaring geen specifieke bewaringstermijn vermeld wordt, worden uw persoonsgegevens bij ons bewaard totdat het doel van de verwerking niet langer van toepassing is. Indien u uw recht tot schrapping wilt uitoefenen of uw toestemming voor gegevensverwerking wilt intrekken, worden uw gegevens verwijderd voor zover er geen andere wettelijke toegestane redenen bestaan die de opslag van uw persoonsgegevens rechtvaardigen (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen). In dit laatste geval worden de gegevens pas gewist zodra deze periode is verstreken.

Algemene info over de rechtsbeginselen van de gegevensverwerking op deze website

De gegevensverwerking gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a of art. 9 par. 2 lid a van de AVG), voor zover de bijzondere gegevenscategorieën worden verwerkt in overeenstemming met art. 9 par. 1 van de AVG. Als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen, gebeurt de gegevensverwerking bovendien op basis van art. 49 par. 1 lid a van de AVG. Voor zover de toestemming tot opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. device fingerprinting) is gegeven, gebeurt de verwerking ook conform § 25 par. 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw gegevens vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het sluiten van een overeenkomst, verwerken wij uw gegevens op grond van art. 6 par. 1 lid b van de AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens indien dit vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van art. 6 par. 1 lid c. Ook is de verwerking toegestaan ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 par. 1 lid 1 lid f. De rechtsbeginselen die van toepassing zijn in elke afzonderlijke situatie, worden in de volgende alinea’s van deze privacyverklaring toegelicht.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben in ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Dat is:
EQOS Energie Deutschland GmbH
– Functionaris voor gegevensbescherming –
Wolfentalstraße 29
88400 Biberach
Duitsland

Tel.: +49 7351 579-0
E-Mail: datenschutz-de[at]eqos-energie.com

Doorgifte van gegevens naar de VS en andere landen buiten de EU

Wij gebruiken op onze website onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de servers van het bedrijf in Amerika. Wij willen u erop wijzen dat de Verenigde Staten niet worden beschouwd als een veilige derde staat in de zin van de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG). Amerikaanse bedrijven moeten persoonsgegevens doorgeven aan veiligheidsdiensten, zonder dat u hier als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen tegen kunt ondernemen. Het is dan ook niet uitgesloten dat Amerikaanse overheidsdiensten (bijv. geheime diensten) uw gegevens die zijn opgeslagen op Amerikaanse servers, verwerken, analyseren en blijvend opslaan voor surveillancedoeleinden. Hierop hebben wij geen invloed.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel stappen in het gegevensverwerkingsproces zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken, met ingang vanaf dat moment, d.w.z niet retroactief. Indien het alleen gaat om het gebruik van uw e-mailadres, volstaat een mail naar datenschutz-de[at]eqos-energie.com.
Alle andere toestemmingen voor gegevensverwerkingsmethoden op deze website kunt u vanaf uw eindapparaat/browser op elk moment herroepen, door op het icoon van de privacy-instellingen onderaan links te klikken.

De wetmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden voor de herroeping, blijft ook na de herroeping onverminderd van kracht.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)

U hebt te allen tijde het recht om vanwege specifieke situationele redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, par. 1 lid e of f van de AVG. Dit geldt ook voor profilering die is gebaseerd op een van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van art. 21, par. 1 van de AVG).
Wanneer persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directmarketingdoeleinden (bezwaar op grond van art. 21 par. 2 van de AVG).

Recht op beroep bij de toezichthoudende instantie

De betrokkenen hebben steeds het recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats of hun werkplek hebben of op de plaats van de vermeende inbreuk. Dit recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden. De voor ons aangeduide toezichthoudende autoriteit waar u beroep kunt aantekenen bij een inbreuk op het recht op gegevensbescherming, is:
De regionale verantwoordelijke voor de gegevensbescherming en het recht op informatie van Baden-Württemberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/).

Indien u bij een toezichthoudende autoriteit beroep wenst aan te tekenen, verzoeken wij u om ons hier vooraf van op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld via mail naar datenschutz-de[at]eqos-energie.com.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of ter naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten bezorgen. Indien u de gegevens rechtstreeks aan een andere gegevensverwerker wenst te bezorgen, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

Informatie, schrapping, rechtzetting

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen hebt u op elk moment het recht op gratis informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan alsook over het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op rechtzetting of schrapping van deze gegevens. Hebt u nog vragen over het thema persoonsgegevens? Dan kunt u op elk moment contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens in het colofon van deze website.

Recht op beperkingen op de gegevensverwerking

Onder bepaalde voorwaarden hebt u bovendien het recht om beperkingen op de gegevensverwerking te eisen. Indien u dat wenst, vindt u de contactgegevens in het colofon van deze website. Het recht op beperkingen kan worden uitgeoefend in volgende omstandigheden:

  • Indien u de juistheid van de bewaarde persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans wat tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie hebt u het recht beperkingen op de gegevensverwerking te eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verkregen, hebt u het recht ons in plaats van schrapping beperkingen op te leggen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar ze wel nog noodzakelijk zijn voor de uitoefening, verdediging of de indiening van een rechtsvordering, hebt u het recht ons in plaats van schrapping beperkingen op te leggen.
  • Wanneer u bezwaar hebt aangetekend volgens art. 21, par. 1 van de AVG, dient te worden nagegaan of uw belangen zwaarder dan onze belangen wegen. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, hebt u het recht om ons beperkingen op de verwerking van uw persoonsgegevens op te leggen.

Bij een beperking mogen deze gegevens, met uitzondering van de bewaring ervan, alleen verwerkt worden met uw toestemming of voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van de natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen die een belangrijk publiek belang in de Europese Unie of een lidstaat beogen.

SSL- of TLS-versleuteling

Uit veiligheidsoverwegingen en om de doorgifte van vertrouwelijke inhoud te beveiligen – bijv. bestellingen of aanvragen die u verzendt naar ons, zijnde de websitebeheerder -, gebruikt deze website een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan ‘https://’ (in plaats van ‘http://’) in de adresbalk van de browser en aan het sleutelsymbooltje in de browserbalk. Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling actief is, kunnen derden de gegevens die u aan ons verstuurt, niet lezen.

Recht van bezwaar bij reclamemails

Het gebruik van de verplicht te publiceren contactgegevens in het colofon voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame of informatiemails is hierbij uitdrukkelijk verboden. De websitebeheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen indien hij ongewenste reclame, bijvoorbeeld in de vorm van spam, zou ontvangen.

4. Verzamelen van gegevens op de website

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten aan uw eindtoestel. Zij worden ofwel voor de duur van uw sessie (sessiecookies) ofwel blijvend (permanente cookies) opgeslagen op uw eindapparaat. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u deze zelf wist of totdat uw webbrowser ze automatisch wist.

Het is ook mogelijk dat er cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen indien u onze website bezoekt (thirdpartycookies). Hiermee kunnen wij of u gebruik maken van bepaalde diensten van andere bedrijven (bijv. cookies om betalingstransacties te verrichten).

Cookies hebben verschillende functies. Diverse cookies zijn technisch gezien noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden functioneren (bijv. het winkelmandje of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het surfgedrag te analyseren of reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn voor de elektronische communicatie of voor bepaalde door u gewenste functies (bijv. voor het winkelmandje) of voor de websiteoptimalisering (analysecookies die het surfgedrag meten) worden op basis van artikel 6 par. 1 lid f van de AVG opgeslagen, voor zover er geen andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van essentiële cookies die bedoeld zijn voor een technisch correct werkende en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van de verkregen toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG en § 25 par. 1 van de TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer cookies worden geactiveerd en cookies alleen uitzonderlijk toestaan of het activeren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitschakelen. U kunt ook instellen dat bij het sluiten van uw browser automatisch alle cookies worden gewist. Door cookies te deactiveren, kan de werking van deze website echter wel in het gedrang komen.

Indien er cookies van derden cookies voor analytische doeleinden worden gebruikt, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte stellen in het kader van deze privacyverklaring en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Essentiële cookies

Essentiële cookies zorgen voor de basisfuncties van de website, zoals het navigeren tussen de pagina’s. Zonder deze cookies kan de website niet juist functioneren.

Statistische cookies

Statistische cookies geven websitebeheerders inzicht in de interacties van de bezoeker op de websites. Deze cookies vergaren en registreren op anonieme wijze informatie.

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers te volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker. Zij zijn dan ook zeer waardevol voor publishers en derden die reclameadvertenties plaatsen.

Toestemming met ConsentManager

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van ConsentManager om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat, en voor het documenteren ervan op een manier die in overeenstemming is met de privacywetgeving. Deze technologie wordt aangeboden door Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, website https://www.consentmanager.de (hierna ‘ConsentManager’ genoemd).
Als u onze website bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van ConsentManager om uw toestemmingen en andere akkoorden voor het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens zet ConsentManager een cookie op uw browser om de door u gegeven toestemmingen en eventuele herroepingen te kunnen beheren. De op deze manier geregistreerde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om deze te wissen of totdat u de Consent-Manager-Provider-cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het archiveren van gegevens wegvalt. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen. De cookietoestemmingstechnologie van Consent Manager wordt gebruikt om uw wettelijk verplichte toestemming te verkrijgen voor het opslaan van cookies op uw eindapparaat. De rechtsgrond hiervoor is terug te vinden in artikel 6 par. 1 lid c.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website registreert en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw internetbrowser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie,
  • het gebruikte besturingssysteem,
  • referrer-URL,
  • de hostnaam van de betreffende computer,
  • het tijdstip van de serveraanvraag,
  • IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De opslag van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technische, foutvrije weergave en de optimalisatie van de website. Hiervoor zijn serverlogbestanden nodig

Contactformulier

Wanneer u via het contactformulier een aanvraag doet, worden uw gegevens op het formulier, inclusief de door u aangegeven contactgegevens, bij ons opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en om eventuele latere vragen te kunnen verwerken. Deze gegevens geven wij niet zonder uw goedkeuring door aan derden.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om acties te stellen die voorafgaan aan de sluiting van een overeenkomst. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 par. 1 lid f van de AVG) of op uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG) indien dit is aangevraagd.

De door u op het contactformulier ingevulde gegevens worden door ons bewaard totdat u vraagt om deze te wissen, of totdat u het recht van bewaring intrekt of het voor ons niet langer noodzakelijk is om ze nog op te slaan (bijv. nadat uw aanvraag volledig is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder de bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Communicatie per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Deze gegevens geven wij niet zonder uw goedkeuring door aan derden.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om acties te stellen die voorafgaan aan de sluiting van een overeenkomst. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 par. 1 lid f van de AVG) of op uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG) indien dit is aangevraagd.

Uw gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, u uw toestemming voor bewaring herroept of totdat het doel van de bewaring ervan vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

5. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Tag Manager is een tool die ons helpt tracking- en statiektools en andere technologieën op onze website te implementeren. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat ook geen cookies op en maakt ook zelf geen analyses. Hij wordt uitsluitend gebruikt voor het beheer en de weergave van de gelinkte tools. Google Tag Manager registreert wel uw IP-adres en dat adres kan ook aan het moederbedrijf van Google, in de Verenigde Staten worden doorgestuurd.
Het gebruik van de Google Tag Manager gebeurt op grond van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en eenvoudige koppeling en beheer van de verschillende tools op zijn website. Indien hiervoor toestemming voor gegevensverwerking werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van de verkregen toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG en § 25 par. 1 van de TTDSG; voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van de functies van de websiteanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Via Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals de door de bezoeker bekeken webpagina’s, de duur van het bezoek, de gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de bezoeker. Deze gegevens worden gelinkt aan het betreffende eindapparaat van de bezoeker. Er wordt geen User-ID aan gekoppeld.

Verder kunnen wij met Google Analytics onder andere uw muis- en scrolbewegingen en kliks registreren. Google Analytics maakt ook gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde datasets uit te breiden en maakt het bij de gegevensanalyse gebruik van machinelearningtechnologieën.

Google Analytics gebruikt technologieën die de gebruiker kunnen herkennen om zo zijn surfgedrag te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door de cookies vastgelegde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming volgens art. 6 par. 1 lid a van de AVG en § 25 par. 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebonden aan de standaardclausules van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browserplug-in

U kunt verhinderen dat Google Analytics uw gegevens opslaat door de beschikbare browserplug-in via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Verwerking van bestellingen
Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Bewaringstermijn van de gegevens
De door Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. user-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl.

U kunt Google Analytics zo instellen dat uw gegevens op het op dat moment door u gebruikte eindapparaat of browser nooit worden. Hiervoor moet u de betreffende toestemming in de privacy-instellingen van deze website intrekken.

Meer informatie over de manier waarop Google Analytics met uw gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

6. Nieuwsbrief

Gegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van nieuwsbrieven

Indien u de via deze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u uw e-mailadres nodig alsook informatie die het ons mogelijk maakt om te controleren of u wel degelijk de eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres en of u met het ontvangen van de nieuwsbrief akkoord gaat. Andere gegevens worden niet of uitsluitend op vrijwillige basis geregistreerd. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het versturen van de gevraagde informatie en geven deze dan ook niet aan derden door.

De verwerking van de informatie op het inschrijvingsformulier van de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend met uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U kunt op elk moment uw toestemming tot opslag van de gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van nieuwsbrieven intrekken via de link ‘Uitschrijven’ die u in de nieuwsbrief vindt. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft ook na de intrekking onverminderd standhouden.

De gegevens die u ons verstrekt om u op de nieuwsbrief te abonneren, worden door ons opgeslagen totdat u zich uitschrijft bij ons of bij de dienstverlener die de nieuwsbrieven uitgeeft en worden na de uitschrijving verwijderd uit de contactlijst van de nieuwsbrieven. Dat geldt niet voor de gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen.

Nadat u zich hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief, wordt uw mailadres bij ons of de dienstverlener die de nieuwsbrieven uitgeeft indien nodig opgeslagen in een blacklist om te voorkomen dat u nog mailings krijgt. De gegevens in deze blacklist worden alleen gebruikt voor dit doel en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is zowel in uw als in ons belang om in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor het verzenden van nieuwsbrieven te zijn (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG). De bewaartermijn in de blacklist is ongelimiteerd. U kunt de bewaring stopzetten, indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

7. Plug-ins en tools

Vimeo zonder tracking (do-not-track)

Deze website gebruikt plug-ins van het videoplatform Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina’s met Vimeo-video’s bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Daarbij wordt aan de server van Vimeo doorgegeven welke webpagina’s van ons u heeft bezocht. Daarvoor heeft Vimeo uw IP-adres nodig. Wij hebben Vimeo echter zo ingesteld dat het uw surfactiviteiten niet volgt en ook geen cookies plaatst.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons onlineaanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid 1 lid f van de AVG. Indien hiervoor toestemming voor gegevensverwerking werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van de verkregen toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebonden aan de standaardclausules van de Europese Commissie en de verbintenis van Vimeo rond ‘gerechtvaardigde belangen van de onderneming’. Meer informatie vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de manier waarop Vimeo met uw gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google voor een uniforme weergave de Google Fonts-lettertypen gebruiken. Wanneer u Google Maps raadpleegt, laadt uw browser het gewenste lettertype in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van de presentatie van ons onlineaanbod en voor een betere vindbaarheid van de op onze website aangegeven locaties. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid 1 lid f van de AVG. Indien hiervoor toestemming voor gegevensverwerking werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van de verkregen toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG en § 25 par. 1 van de TTDSG; voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebonden aan de standaardclausules van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de manier waarop Google met uw gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

8. Solliciteren

U kunt een sollicitatiebrief sturen (bijv. per mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder lichten wij toe welke persoonsgegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure aan ons hebt bezorgd, wij van u registreren, met welk doel en waarvoor wij ze gebruiken. Wij verzekeren u dat de registratie, verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming zijn met het geldende recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en alle andere wettelijke bepalingen, en dat wij uw gegevens uiterst vertrouwelijk zullen behandelen.

Omvang en doel van de gegevensregistratie
Als u ons een sollicitatiebrief stuurt, verwerken wij de door u meegedeelde
persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van de sollicitatiegesprekken enz.), voor zover dit vereist is om een beslissing te nemen over de mogelijke aanwerving. Rechtsgrondslag hiervoor is § 26 van de BDSG volgens het Duits recht (de aanstelling), art. 6 par. 1 lid b van de AVG (algemene sluiting van een overeenkomst)
en voor zover u hiertoe toestemming hebt gegeven, art. 6 par. 1 lid a van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij uw sollicitatie.
Als u de uitverkoren kandidaat bent, worden de door u meegedeelde gegevens op basis van § 26 BDSG en art. 6 par. 1 lid 1 lid b van de AVG bewaard in onze dataverwerkingssystemen in het kader van de arbeidsovereenkomst.
In het kader van het sollicitatieproces doen wij een beroep op een partner die het sollicitatieproces online op de website in beeld brengt.

Verwerking van bestellingen
We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten voor de bovenvermelde dienst. Het gaat hierbij om een verplichte overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat deze dienst de persoonsgegevens van websitebezoekers alleen verwerkt conform onze instructies en de AVG.

Bewaartermijn
Als wij u niet aannemen, of u weigert de baan of trekt uw sollicitatie in, dan behouden wij ons het recht om de door u meegedeelde gegevens te bewaren op grond van gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 lid f van de AVG) gedurende een periode van zes maanden te tellen vanaf de beëindiging van de sollicitatieprocedure (weigeren van een baan of intrekken van een sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Wij bewaren uw gegevens in het bijzonder om ze bij een betwisting als bewijsstukken te kunnen voorleggen. Voor zover op voorhand duidelijk is dat de gegevens na de periode van zes maanden nog nodig zullen zijn (bijv. wegens een dreigende of lopende rechtszaak), zullen de gegevens pas gewist worden als het doel voor deze langere bewaring niet langer geldt. Langer bewaren kan ook als u daarvoor de toestemming hebt gegeven (art. 6 par. 1 lid a van de AVG) of wanneer de wettelijke bewaartermijn het wissen van de gegevens verbiedt.

9. Onze aanwezigheid op sociale media

Gegevensverwerking door sociale media

Wij hebben een publiek toegankelijk profiel op verschillende sociale netwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de sociale media waarop wij actief zijn.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. zijn in staat om uw gedrag zeer grondig te analyseren, als u hun website of een website met daarop hun socialmediacontent (bijv. Vind-ik-leuk-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Als u ons ergens op sociale media bezoekt, worden diverse verwerkingsprocessen gestart ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In het bijzonder gaat het om:

Als u in uw socialmedia-account bent ingelogd en u bezoekt ons op dit kanaal, kan de beheerder van het portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount linken. Uw persoonsgegevens kunnen in bepaalde situaties ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of zonder dat u een account op dit portaal hebt. De gegevensregistratie gebeurt in dit geval bijvoorbeeld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door middel van uw IP-adres.

Met de op die manier geregistreerde gegevens kunnen de beheerders van de sociale netwerken gebruikersprofielen opstellen waarin uw voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op die manier krijgt u reclame te zien die aansluit bij uw interesses, ongeacht of u zich op het betreffende platform bevindt. Als u een account bij dit sociale netwerk hebt, kan de voor u interessante reclame op alle apparaten worden getoond waarop u bent of was ingelogd.

Denk er ook aan dat wij niet alle verwerkingsprocessen op de sociale media kunnen traceren. Al naargelang de aanbieder kunnen er mogelijk nog extra verwerkingsprocessen door de beheerders van deze sociale netwerken worden uitgevoerd. Voor meer details verwijzen wij u naar de gebruikersvoorwaarden en de privacybepalingen van de betreffende sociale netwerken.

Rechtsbeginselen
Met onze aanwezigheid op sociale media willen wij een zo groot mogelijke zichtbaarheid online bereiken. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De door de sociale netwerken opgestarte analyseprocessen gebeuren mogelijk op grond van afwijkende rechtsgronden dewelke door de beheerders van de sociale media dienen te worden aangegeven (bijv. toestemming in de zin van art. 6 par. 1 lid a van de AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke en uitoefening van de rechten
Wanneer u ons op een van onze socialemediapagina’s bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij samen met de beheerders van het platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die voortvloeit uit dit bezoek. U kunt uw rechten (d.w.z. recht op informatie, rechtzetting, schrapping, beperkingen op de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en beroepsrecht) uitoefenen tegenover ons, maar ook tegenover de beheerder van het betreffende sociale netwerk (bijv. Facebook).

Let op: ook al zijn wij samen met de beheerders van de sociale netwerken verantwoordelijk, wij hebben slechts gedeeltelijk invloed op gegevensverwerkingsprocessen op deze platformen. Wij zijn in onze mogelijkheden doorgaans beperkt tot het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Bewaringstermijn van de gegevens
De rechtstreeks door ons via onze aanwezigheid op sociale media verkregen gegevens worden door onze systemen gewist zodra het niet langer noodzakelijk is om deze gegevens op te slaan, of als u ons verzoekt deze te verwijderen of u uw toestemming voor bewaring intrekt. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u deze zelf wist. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder de bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Wij hebben geen invloed op hoe lang uw gegevens door de beheerders van de sociale netwerken worden bewaard voor hun eigen doeleinden. Meer details vindt u bij de beheerders van de sociale netwerken (bijv. in de privacyverklaring, zie onderaan).

De sociale netwerken

Facebook
Wij hebben een profiel op Facebook. Aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De geregistreerde gegevens worden volgens Facebook ook verstuurd naar de Verenigde Staten en derde landen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de gegevensverwerking (Controller Addendum). In deze overeenkomst wordt vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij verantwoordelijk zijn of Facebook verantwoordelijk is als u onze facebookpagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst via de volgende link bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
U kunt uw advertentievoorkeuren zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebonden aan de standaardclausules van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum enhttps://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Voor de privacyverklaring van Facebook kunt u terecht op de website: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn
Wij hebben een profiel op LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt reclamecookies.

Als u de reclamecookies wilt uitschakelen, klikt u op de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebonden aan de standaardclausules van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa enhttps://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor meer informatie over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan door LinkedIn, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING
Wij hebben een profiel op XING. Aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Voor meer informatie over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan door LinkedIn, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.